Update ระบบติดตามเป็น Version3

มีfunction การใช้งานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม  ระบบติดตาม Version3 เพิ่มระบบใช้งานใหม่ๆเช่น การจัดกลุ่มรถที่ต้องการติดตาม, หัวข้อรายงานใหม่ๆ, เลือกดูรายงานแบบกลุ่มและแยกคัน, ส่งสรุปการใช้งานรถแบบอัตโนมัติ และ เพิ่ม POI กลางบนแผนที่กว่า 500,000 จุด บอกสถานที่ใกล้เคียง ของรถแต่ละคันทุกครั้ง